Качество, коректност, гъвкави решения, бързина

Печат
ПДФ

ВМТ ГРУП ЕООД има широк спектър от дейности: международна търговия на едро, услуги и консултации:
-  Финансово и парично посредничество/ финансови консултации и услуги, прогнозиране, финансов мениджмънт, управление на активи и портфейли/, спомагателни дейности по финансово посредничество
- Финансово , кредитно   и инвестационно консултиране
- Финансови анализи относно текущото състояние на фирмата - печалба, степен на ликвидност, рентабилност
- Инвестиционен анализ- оценка на стойността и потенциала на придобитите активи
- Анализи на отделни дейности и организация в предприятието с цел оптимизиране
- Финансово и стратегическо планиране
- Маркетингови анализи
- Проучване на най-подходяща банка и кредитен продукт при потребност от кредитиране
- Кредитни обосновки и подготвяне документи за получаване на банков заем
- Изготвяне на бизнес – план, прогнозен паричен поток, финансов анализ на фирмата-кредитоискател
- Подготовка на необходимите документи за получаване на кредита
- Оценка на конкурентноспособност на дейността на фирмата
- Обща оценка на разходите  и приходите
- Финансово прогнозиране на очакваната възвращаемост то дейността на фирмата
- Изготвяне на прогнозни парични потоци, анализ и контрол с цел преодоляване на евентуални  проблеми
- Анализ на конкурентноспособността на предприятия, Анализ на ликвидността и финансовото състояние на фирмата
- Оценяване на възможностите за привличане на собствен и заемен капитал, Анализ на рентабилността на собствения капитал
- Мениджмънт планиране и др             
- Извършване на инвестиционни консултации относно финансови инструменти
- Компютърни и интернет услуги, обработка на данни    
- Изготвяне  на  инженерногеоложки  и  хидрогеоложки  доклади, годишни технически експлоатационни доклади, заявления за търсене и/или проучване на нови находища
проектиране  на  промишлени  и  граждански  обекти, мини,  рудници  и  кариери  в  това  число  -  ликвидация  на  същите  и  последваща  рекултивация, ДЕПА  за  отпадъци  -  опасни,  промишлени,  строителни  и  твърди  битови, рекултивация  на  насипища,  нарушени  терени
- Външно-търговска дейност (износ и внос на машини, съоръжения и резервни части и консумативни материали) Доставка на машини, резервни части и консумативи   официален представител на утвърдени производители в бранша.  Търговия със строителна, земекопна и минна техника,  Пътностроителна техника - багери, булдозери, кранове, автогрейдери, фадроми
- Търговско представителство на чуждестарнни фирми, Внос на употребявани пътно-строителни машини, Посредничество при покупка на машини и оборудване
- машини и съоръжения за производство и рафиниране на растителни масла и биодизел
- Строителство на сгради и съоръжения, икономически обосновки, анализи, прогнози, бизнес планове
- Международен транспорт и спедиция, Транспортни услуги, Други спомагателни дейности в транспорта
- Статистика
- Търговия на едро, с всички видове промишлени стоки
- Интернет и компютърни услуги